Gaziantep Mutfa��

Oma�

� Yap�l���

Malzeme

3 adet yufka ekmek (ufalanm��)
3 adet rendelenmi� domates
3 adet ye�il biber, 1 ba� kuru so�an
3 di� kuru sar�msak (ince do�ranm��)
1 demet maydanoz (ince do�ranm��)
1 yemek ka���� domates ve domates sal�as�)
1 tatl� ka���� tuz, 1 tatl� ka���� k�rm�z� biber
50 gr. rendelenmi� Antep veya ka�ar peyniri
1 yemek ka���� ay�i�ek ya��
1 tatl� ka���� karabiber

Tarifi

Ekmek hari� t�m malzemeler kar��t�r�l�r. Ekmekler ilave edilir ve yava� yava� yo�rulur. �yice kar��t�r�l�p elle �ekil verilir. Servis taba��na al�n�p tur�u ve ayranla servis yap�l�r.